Adoptie van pleegkinderen

Julia wordt kort na haar geboorte ondergebracht in een crisispleeggezin. Haar moeder komt uit Hongarije en verblijft zonder verblijfstitel in Nederland. Ze leidt een verre van stabiel leven en is niet in staat om voor haar dochter te zorgen. Ze stemt ermee in dat Julia na de geboorte in een tijdelijk pleeggezin wordt ondergebracht. Na een aantal maanden is er voor Julia een pleegmoeder gevonden die haar voor langere tijd kan opvangen; Eline.

Eline ontvangt Julia met open armen en voedt haar met veel liefde en warmte op alsof het haar eigen dochter is. Er ontstaat een warme, hechte band tussen Julia en haar pleegmoeder. Eline wil Julia graag een liefdevolle opvoedingsomgeving bieden en duidelijkheid geven over haar toekomst. Om die reden heeft Eline bij mij geïnformeerd naar de mogelijkheden om Julia te adopteren. Ook heeft zij mij gevraagd naar de verschillen tussen pleegzorg en adoptie.

Verschillen pleegzorg en adoptie

 • Tijdelijk vs voor altijd
 • Het plaatsen van een kind in een pleeggezin is in principe tijdelijk. Het doel is om het kind uiteindelijk weer bij de biologische ouder(s) terug te plaatsen. Het adopteren van een kind is daarentegen voor altijd. Dit zorgt ervoor dat zowel het pleegkind als de pleegouder(s) duidelijkheid hebben over het toekomstperspectief.

 • Onderdeel van de familie
 • Het geadopteerde kind wordt definitief onderdeel van de familie en verkrijgt dezelfde rechten als andere (biologische) kinderen. Zo krijgt het adoptiekind bijvoorbeeld de achternaam van de adoptieouder(s) en wordt het kind erfgenaam van adoptieouder(s).

 • Gezag
 • Een geadopteerd kind staat onder het gezag van de adoptieouder(s). Dit betekent dat de adoptieouder de volledige zeggenschap heeft over het geadopteerde kind. Dit is anders bij een pleegkind. In dat geval heeft een pleegouder geen zeggenschap over het kind. De zeggenschap rust dan bij de biologische ouder(s) in de vorm van gezag of bij een derde (zoals Stichting Jeugdbescherming) in de vorm van voogdij.

 • Geen begeleiding
 • Als pleegouder krijg je ondersteuning van hulpverlenende instanties zoals Stichting Jeugdbescherming. Adoptieouders zijn echter zelf verantwoordelijk voor de opvoeding en voeden het kind zelfstandig op.

Voorwaarden adoptie van een pleegkind

De voorwaarden voor adoptie van een pleegkind zijn dezelfde als voor adoptie van andere kinderen:

 • A. Het pleegkind moet op het tijdstip van het verzoek tot adoptie minderjarig zijn. Indien het pleegkind 12 jaar of ouder is, moet blijken dat het pleegkind geen bezwaar heeft tegen de adoptie.

 • B. De pleegouder mag niet de grootouder zijn van het pleegkind. In dat geval is adoptie niet toegestaan.

 • C. De pleegouder moet minimaal 18 jaar ouder zijn dan het pleegkind.

 • D. De pleegouder moet het kind gedurende minimaal één jaar hebben verzorgd of opgevoed.

 • E. De ouder(s) hebben niet langer het gezag over het pleegkind.

 • F. De ouder moet instemmen met het verzoek tot adoptie. Indien dit niet het geval is, dan is adoptie slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Bijvoorbeeld indien het kind en de ouder niet of nauwelijks in gezinsverband hebben samengeleefd. Of indien de ouder het gezag over het kind heeft misbruikt of op grove wijze heeft verwaarloosd.
 • Eline besloot dat zij Julia heel graag wilde adopteren. Ze vond het belangrijk dat Julia door de adoptie onderdeel zou worden van de familie, dezelfde achternaam zou krijgen en zich veilig, welkom en geliefd zou voelen. Namens Eline heb ik een verzoek tot adoptie bij de rechtbank ingediend. Aangezien de biologische moeder van Julia vanaf de geboorte volledig uit beeld was, was het onbekend of zij wilde instemmen met de adoptie. Julia had echter nooit met haar moeder in gezinsverband samengeleefd, en mag redelijkerwijs niets meer van haar moeder in de hoedanigheid van ouder verwachten. Daarom was de onder F genoemde uitzondering van toepassing. De rechtbank heeft het verzoek om adoptie toegewezen. Hiermee werd Eline de adoptiemoeder van Julia en kan Julia ook in de toekomst genieten van een warme en liefdevolle opvoedsituatie.


  Bent u als pleegouder benieuwd of adoptie van uw pleegkind eveneens mogelijk is? Neem dan gerust contact met mij op voor een kosteloos kennismakingsgesprek. Ik bespreek graag met u de mogelijkheden.


  Om privacyredenen zijn de namen in dit artikel gefingeerd.